FAQ - Frågor och svar.

Vad kostar en vanlig revision?

Vårt arbete utförs i regel på löpande räkning baserad på nedlagd tid. Vi kan dock lämna en uppskattning av förväntade insatser om vi får ta del av senaste årsredovisningen och aktuella balans- och resultatrapporter. Vår uppgift om uppskattat arvode grundas på följande förutsättningar.

• Att verksamhetens omfattning, inriktning och organisation är i allt väsentligt stabil och oförändrad jämfört med föregående år.

• Att förvaltningen i bolaget sköts på ett sätt som är förenligt med aktiebolagslagen och bolagsordningen samt med andra lagar som är tillämpliga på bolagets verksamhet.

• Att den löpande redovisningen är av god standard och att en tillfredsställande intern kontroll föreligger under hela räkenskapsåret.

• Att års- och delårsbokslut är upprättade, avstämda, fullständiga och väl dokumenterade samt analyserade av bolaget innan granskningen av dessa påbörjas.

• Att bolaget levererar bokslut, årsredovisning och annat underlag för granskning i god tid före granskningen eller enligt den tidsplan som anges i annan överenskommelse.

• Att bolaget och dess företrädare finns tillgängliga för att bistå oss med nödvändig information.

Kan jag få en specificerad faktura?

Utöver en specificerad faktura lämnar vi detaljerade tidrapporter över utfört arbete så att du kan kontrollera rimligheten i nedlagd tid och kostnad. 

Vilka underlag behöver ni inför en revision?

På vår hemsida, under Artiklar,  finns en checklista över vilka underlag vi behöver inför en revision. Bokslutsmaterialet önskar vi helst inskannat i pdf-format.

Hur byter jag revisor?

Om du vill byta revisor ska du anmäla ändringen till Bolagsverket. När du ändrar revisor måste du betala en avgift till Bolagsverket. Ett uppdrag som revisor upphör i förtid om revisorn själv anmäler att det ska upphöra eller om företaget entledigar honom eller henne på saklig grund.

Vid revisorsbyte ska följande information skickas in till Bolagsverket:

En redogörelse från revisorn för den granskning som har utförts under den del av det löpande räkenskapsår som uppdraget har omfattat.

En uppgift från revisorn om skälet till att uppdraget upphört i förtid.

En uppgift från företaget om skälet till att uppdraget har upphört i förtid.

När bör ni senast revidera företaget?

Enligt aktiebolagslagen måste företaget vara reviderat ett halvår efter bokslutsdagen och materialet ska lämnas till revisorn senast 4,5 månader efter bokslutsdagen. Sju månader efter bokslutsdagen debiterar Bolagsverket en förseningsavgift om 5 000 kr. Enligt en dom i Högsta Domstolen har företrädare för ett bolag som inte avlämnat årsredovisning i rätt tid dömts för bokföringsbrott ,vilket innebär en väsentlig skärpning jämfört med tidigare praxis.

Vad är en revisor?

Det är en person som kan ekonomi som granskar företagets räkenskaper. Du måste skilja på en vanlig revisor som vem som helst kan kalla sig och en auktoriserad revisor. Titeln auktoriserad revisor är skyddad och den får du om du har högskoleutbildning inom ekonomi, praktiserat i minst fem år på en revisionsbyrå och dessutom gått en mängd kvalificerade kurser under dessa år. Därefter får de ansöka om titeln.

Vad är revision?

Om du slår upp ordet revision är detta ofta svaret du får på frågan om vad dito är. Men revision är så mycket mer än så. För att kunna kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och förvaltning behöver man som revisor kunskaper inom redovisning, juridik och beskattning. Inom dessa områden kommer ständigt nya regler och rekommendationer vilket gör att revisorn hela tiden måste hålla sig uppdaterad om vad som händer.

I ett revisionsuppdrag ingår ofta att fungera som ett bollplank för företaget och att hjälpa företaget att förbättra sin redovisning och sina rutiner genom att formulera ett antal rekommendationer efter genomförd granskning. Dessa rekommendationer samlas ofta i ett Revisions-PM som delges kunden både muntligen och skriftligen. Att företagets redovisning och rutiner fungerar bättre minskar risken för att såväl oavsiktliga som avsiktliga fel uppstår.

Hur går en revision till?

Revisionen syftar bl.a. till att kvalitetssäkra Bolagets ekonomiska information till marknaden. Revisionsbyrån granskar dels Bolagets årsredovisning och bokföring (räkenskapsrevision), dels företagsledningens förvaltning (förvaltningsrevision). Slutsatserna från denna granskning rapporteras årligen i en revisionsberättelse som läggs fram för aktieägarna vid den bolagsstämma som ska behandla årsredovisningen [och koncernredovisningen] och frågan om ansvarsfrihet.

Vi utför uppdraget i enlighet med de krav som följer av aktiebolagslagen och revisorslagen samt god revisors- och revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerar och genomför revisionen för att vi i rimlig grad ska försäkra oss om att årsredovisningen [och koncernredovisningen] inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att bedöma redovisningsprinciperna och företagsledningens tilllämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som företagsledningen gjort när den upprättat årsredovisningen [och koncernredovisningen] samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen [och koncernredovisningen]. I uppdraget ingår också att lämna ett uttalande om ansvarsfrihet för företagsledningen. Till grund för detta uttalande tar vi del av väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att bedöma om företagsledningen (någon styrelseledamot eller verkställande direktören) är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi granskar även om företagsledningen på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vad innebär god revisionssed?

Enligt RS (Revisionsstandard i Sverige) skall revisorn utföra revisionen enligt god revisionssed. Detta innebär i stort sett att följa RS. I RS finns de grundläggande principerna och tillvägagångssätten för revisionen. RS ska således användas vid revision av ett företags årsredovisning, bokföring och företagsledningens förvaltning.

Små revisionskunder granskas ofta bara i samband med årsbokslut. Något större kunder granskas däremot i flera steg dels eftersom det skulle bli alltför omfattande att granska allt efter årsskiftet och dels för att hinna upptäcka eventuella felaktigheter och problem på ett tidigt stadium.

Vad är RS – Revisionsstandard i Sverige?

RS är ett regelverk som ska användas vid revision av ett företags årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Som revisor är det därför väldigt viktigt att vara väl insatt i RS för att vara säker på att den revision du gör uppfyller de standarder vi har på revisionen i Sverige. RS innehåller grundläggande principer och tillvägagångssätt för en revision och baseras på de internationella revisionsstandarderna ISA (International Standards on Auditing). ISA ges ut av IFAC (International Federation of Accountants). RS ska tillämpas vid revision av ett företags årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning.

 

 

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig med ett prisförslag.

 

KUNDER