Aktiekapital med apport

Apport innebär att någon tecknar aktier i ett aktiebolag med rätt och/eller skyldighet att som betalning för aktien tillskjuta annan egendom än pengar. Den egendom som tillförs kallas apportegendom. Alla typer av egendom som kan redovisas och vara till nytta i bolagets verksamhet och som kan bokföras som en tillgång i bolaget kan godkännas som apportegendom.

Exempel på sådant som kan tillskjutas som apport är bilar, varulager, maskiner och inventarier, aktier, bolagsandelar och andra värdepapper, fastigheter och fordringar.

Tillskjuter man apport till ett högre värde än värdet av de aktier man erhåller i utbyte kan mellanskillnaden bokas upp som en skuld till aktietecknaren eller, om kontanter finns i bolaget, betalas ut till aktietecknaren.

Auktoriserad eller godkänd revisor skall intyga följande tre punkter

– Att apportegendomen beräknas bli till nytta för bolaget
– Att apportegendomen har tillförts bolaget
– Till vilket värde apportegendomen kommer att upptas i balansräkningen

Åborg Revisorer upprättar revisorns apportintyg och granskar att ovanstående är uppfyllt.