FARs discipinbeslut nov-dec 2020

  • Erinran för att revisorn åtagit sig ett revisionsuppdrag i en ideell förening där en kollega vid revisionsföretaget var styrelseledamot och skötte redovisningen.
  • Varning för åsidosättande av regler för förstagångsrevisioner i ett uppdrag, för godtagande av felaktig information om intäktsredovisningen i årsredovisningen för ett bolag; för otillräcklig granskning av intäkter i två bolag, av kostnader i två bolag, av varulager i ett bolag, av andelar i koncernbolag i ett bolag och av efterföljande händelser i två bolag; även kritik för underlåtenhet att anmärka i revisionsberättelsen då ett bolag varit sen med inbetalning av skatter och avgifter vid fem tillfällen under ett räkenskapsår.
  • Varning för uppkomst av byråjäv med anledning av stort antal rättelser av bokföringen i samband med revisionen av två räkenskapsår i en mindre koncern, för otillräcklig granskning av risken för oegentligheter de två räkenskapsåren, för att väsentlighetstalet var för högt satt det andra räkenskapsåret, för otillräcklig granskning av posten kassa och bank (engagemangsbevis inhämtades inte direkt från banken) båda räkenskapsåren samt för godkännande av en väsentlig fordran utan tillräckliga revisionsbevis för att fastställa dess värde det andra räkenskapsåret.
  • Varning för otillräckliga kundkännedomsåtgärder enligt penningtvättslagen, för att inte ha säkerställt att uppdragsavtal samt uttalande från företagsledningen skrevs under av rätt person och för bristande kommunikation med företagsledningen angående revisorns beslut att inte ställa upp för omval
  • www.faronline.se