Ökad risk utan revision

Ökad risk när revisionsplikten försvinner

Nu har revisionsplikten för 250 000 svenska företag slopats. Sju av tio företag tror att det innebär en större risk att göra affärer med företag utan revision. Det visar en ny undersökning från Far, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Störst risker med att revisionsplikten försvinner ser företagen i Stockholm, Växjö och Gävle.

Det är alltså fortsatt viktigt att kunna visa att man har ordning och reda i sitt företag. På kort sikt kan det innebära en minskad kostnad att välja bort sin revisor. Men på lång sikt kan det kosta mer än det smakar.

Vad är då den främsta nyttan med revision? Jo, tryggheten att allt står rätt till med företagets räkenskaper och förvaltning, att Skatteverket får rätt uppgifter, ökad trovärdighet bland kunder och leverantörer, och att det är lättare att få kapital och krediter!

Revisionsplikt är bra för företagaren, hela näringslivet och för samhället i och med den ökade trygghet som revisionen medför. Genom den ordning och reda och färre lagöverträdelser som revisionen medför skapas förutsättningar för ett tryggt affärsklimat.

Man kan jämföra med andra områden inom samhället som till exempel bilbesiktning som är ett måste för alla. Samhället får en nytta genom färre personskador och minskade försäkringar olyckor i trafiken. På samma sätt bidrar revisionen till ett ökat skydd för alla som är inblandade i näringslivet. Revisorer har bland annat informationsskyldighet vid misstanke om penningtvätttsbrott samt anmälningsskyldighet vid annan ekonomisk brottslighet.

Konkurrenskraften stärks även med revision eftersom leverantörer kan lita på att ett bolags redovisning visar en rättvisande bild. I annat fall kanske man inte hade velat göra affärer med bolaget.

Även de personer som överväger att bli anställda hos ett företag bör  känna en större trygghet kring bolagets finansiella situation genom att bolaget har reviderats. För vem vill ta anställning på ett bolag där det finns en finansiell osäkerhet?