Revisionsplikten bör återinföras

Revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades 2010. Riksrevisionens granskning visar att detta haft få positiva effekter men inneburit ökad risk för skattefusk och försvårat arbetet mot ekonomisk brottslighet – och att revisionsplikten därför bör återinföras.

Revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades i syfte att förenkla administrationen och minska utgifterna för företagare. Förhoppningarna var att reformen, tillsammans med andra regelförenklingar, skulle förbättra bolagens konkurrenskraft och bidra till fler företag som växer och anställer fler.

Riksrevisionens granskning visar att många företag har valt bort revision och därmed gjort en mindre besparing. Övriga förhoppningar har dock inte infriats. Exempelvis växte aktiebolag som valde bort revision långsammare i nettoomsättning och personalstyrka – både jämfört med sig själva innan revisionsplikten togs bort och jämfört med företag som behöll revision. Inte heller lönsamhet eller företagsöverlevnad blev bättre i bolag utan revision.

– I snitt har bolagen sparat ungefär 10 000 kronor på att inte anlita en revisor. I övrigt kan vi inte se att reformen haft några nämnvärda positiva effekter på bolagens utveckling – snarare tvärtom, säger Nedim Colo, projektledare för granskningen.

Däremot har en hel del av de negativa konsekvenser som befarades inför reformen blivit verklighet. Till exempel betalar bolag som valde bort revision mindre i bolagsskatt, som en följd av lägre tillväxt. En trolig förklaring är att dessa bolag i större utsträckning redovisar lägre ekonomisk aktivitet i syfte att krympa sin vinst för att undkomma skatt.

Reformen har dessutom försvårat arbetet mot ekonomisk brottslighet. Till exempel har antalet anmälningar från revisorer till Ekobrottsmyndigheten minskat kraftigt, från cirka 300 per år till i princip noll. Samtidigt har Skatteverket fått in betydligt färre så kallade orena revisionsberättelser från revisorer, vilket lett till att Skatteverket går miste om tidiga indikationer på att allt inte står rätt till i olika bolag.

– Reformen har lett till ökad risk för skattefusk samtidigt som den, i kombination med andra regelförenklingar, har försvårat myndigheternas möjligheter att upptäcka sådan kriminalitet, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen konstaterar i sin granskning även att regeringen inte har följt upp reformens effekter, vilket aviserades vid införandet, samtidigt som riksdagen bett regeringen överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att verka för att revisionsplikten för små aktiebolag återinförs.