Revisorsintyg i bolag utan revisor

Revisionsplikten för små bolag har nu upphört per den 1:a november 2010, i likhet med övriga länder. Sist ut med revisorsobligatorium var Sverige och Malta…

Aktiebolag som inte har någon revisor behöver ändå ett bestyrkande i vissa fall och behöver därför anlita en revisor.

Till exempel gäller fortfarande reglerna om att en apportredogörelse ska lämnas och undertecknas av en revisor.

Vidare gäller vid fusion och fission att en revisor ska granska fusionsplanen även om de deltagande bolagen inte har någon revisor.

Vid minskning av aktiekapitalet med särskilda inlösenvillkor krävs också ett yttrande från en revisor.

Vid nyemission krävs ett revisorsyttrande vid apport eller teckning av aktier mot kvittningsrätt.

Däremot behöver en kontrollbalansräkning inte granskas av en revisor om bolaget valt bort revision. Inte heller behövs något yttrande från revisor vid fondemission.

Välkommen att kontakta oss för mer information!